Lieselotte Vloeberghs

aa

  • 2022
  • icw. RETOUR publications
  • Publication
  • 20.5cm × 28cm × 2.7cm

Artist book published by RETOUR.

aa refers to the sound made after the doctor asks you to open your mouth.

NL (English below)

aa verwijst naar het geluid dat je maakt als de dokter vraagt om je mond te openen.

Een verhaal van objecten en tekeningen wiens hoofdzakelijke bezigheid het is om te zoeken naar de zin van het leven - in zeven hoofdstukken.

De objecten zijn ieder op hun manier de titel van een hoofdstuk. Een op voorhand gestelde oproep aan de tekeningen om alert te blijven voor de fysieke realiteit. Een waarschuwing aan de getekende personages om niet te verdwalen in droombeelden. Een soort verkeersbord voor de tekeningen die volgen.

In hoofdstuk 1 maken we kennis met onze figuren. De figuren doen aan vormgeving van de uiterlijke omstandigheden. Ze hechten belang aan de dingen rondom en de dingen die ontbreken. Ze hebben ideeën - veel ideeën - over hoe de dingen zouden moeten zijn. De figuren verlangen ernaar om die ideeën waar te maken en ontdekken een machteloosheid die ontstaat als je de invulling van verlangens forceert langs buitenaf.

In hoofdstuk 2 keren de figuren hun zoektocht naar de binnenkant. Ze ontrafelen hun meerstemmige identiteit en ontdekken de macht die schuilt in reactie. Op die manier lukt het hen om de ene dag het ene te zijn en de volgende dag iets anders te kunnen. Ze leren dat ze de uiterlijke omstandigheden niet moeten veranderen om hun innerlijke omstandigheid te transformeren.

Hoofdstuk 3 gaat dieper in op de dualiteit van het bewustzijn en het construct van identiteit. Er zijn geen aparte delen meer en nee je bent geen boterham of toch niet enkel dat. Een tegenstrijdig geheel valt samen. Alles is alles.

In hoofdstuk 4 ontdekken de figuren dat de innerlijke wereld en de uiterlijke wereld elkaar beïnvloeden en samenkomen in bidden of mediteren of manifesteren of… Er bestaan veel woorden voor bidden. Ze proberen van alles uit en ondervinden de ‘mind-matter-relationship’ in levende lijve.

In hoofdstuk 4 hebben de figuren zodanig veel gemediteerd dat ze in hoofdstuk 5 de unieke trilling van ieder element beginnen waar te nemen. Het draait hun wereld helemaal ondersteboven; beseffen dat materie trilling is en dat zulke diepe focus ervoor zorgt dat je aanwezig bent en aanwezig maakt.

In hoofdstuk 6 - nog duizelig van alle trillingen - duiken ze onder in de sensualiteit van het fysieke moment. Ze gaan op in het ten volle ervaren van materie met alle zintuigen. Ze worden er zwanger en extatisch van.

Het orgasme in hoofdstuk 6 zorgt ervoor dat de figuren in hoofdstuk 7 contact opnemen met Het Overzicht. Ze vinden hun Zelf in het Grote Geheel en het Grote Geheel in hun Zelf.

ENG

aa is a tale of objects and drawings whose main occupation is to search for the meaning of life - in seven chapters.

The objects are each in their own way the title of a chapter. An upfront call to the drawings to remain alert for physical reality. A warning to the drawn figures not to get lost in dream images. A kind of road sign for the drawings to come.

In Chapter 1, we are introduced to our figures. The figures engage in shaping outer conditions. They attach importance to things surrounding and things in absence. They have ideas - many ideas - about how the things should be. The figures long to make those ideas come true and discover a powerlessness that occurs when you force the fulfillment of desires.

In Chapter 2, the figures turn their search inwards. They unravel their multi-voiced identity and discover the power that lies in reaction. In this way, they manage to be this one thing for one day and something else for the next. They learn that they do not have to change the outer circumstance to transform their inner condition.

Chapter 3 explores the duality of consciousness and the construct of identity. There are no more separate parts and no you are not a sandwich or at least not solely that. A contradictory whole unites. Everything is everything.

In Chapter 4, the characters discover that the inner and outer world influence each other and converge in praying or meditating or manifesting or... there are many words for praying. They experiment with all sorts of practices and experience the mind-matter-relationship in the flesh.

In Chapter 4, the figures have meditated to such an extent that in Chapter 5 they begin to perceive the unique vibration of each element. It turns their world completely upside down; realizing that matter is vibration and that such deep focus causes you to be - and create - presence.

In Chapter 6 - still dizzy from all vibrations - they immerse themselves in the sensuality of the physical moment. They are absorbed in fully experiencing matter with all the senses. It makes them pregnant and ecstatic.

The orgasm in Chapter 6 causes the figures in Chapter 7 to connect with The Overview. They find their Self in the Great Whole and the Great Whole in their Self.